M E T O D O L O G I A
de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor  profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică

I. Dispoziţii generale
Art.1. Prezenta  metodologie cuprinde normele  de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului profesional de către  absolvenţii claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică,  intensiv informatică.
Art.2. Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea de specialitate/profesională dobândită de absolvenţii de liceu, cursuri de zi. El se eliberează absolvenţilor claselor menţionate la Art.1, care au promovat proba de specialitate prevăzută de prezenta metodologie, în condiţiile prevăzute de Art.5.
Art.3. (1) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat pot susţine examenul de atestare a competenţelor  profesionale, fără taxă, cel mult de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe de examen
(2) Candidaţii din învăţământul particular vor susţine examenul de atestat, într-un centru de examen organizat astfel:
a. pentru unităţile de învăţământ acreditate, în unitatea respectivă;
b. pentru unităţile de învăţământ autorizate, înfiinţate conform legii, într-un centru de examen aparţinând învăţământului de stat, stabilit de inspectoratul şcolar judeţean/ al municipiului Bucureşti; în acest caz candidaţii vor plăti o taxă de examen.
(3) Taxele de examen prevăzute la alineatele (1) şi (2) vor fi stabilite de fiecare inspectorat şcolar în parte. La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua în calcul toate cheltuielile per candidat.
Art.4. Înscrierea candidaţilor la examenul de atestare a competenţelor  profesionale se face la secretariatul liceului la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit, în cazul candidaţilor din seriile anterioare, în perioada stabilită prin graficul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea probei.

II. Conţinutul probei de specialitate pentru obţinerea atestatului
Art.5. (1) Atestatul se obţine după susţinerea şi promovarea de către candidaţi a unei probe de specialitate.
(2) Competenţele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:
(a)Pentru absolvenţii claselor de matematică informatică,  intensiv informatică:

 1. Realizarea design-ului şi structurii produselor soft necesare implementării de: sisteme software, aplicaţii software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
 2. Particularizarea, configurarea şi modificarea aplicaţiilor software, în scopul adaptării  sistemelor informaţionale ale clientului.

 (b) Pentru absolvenţii claselor de matematică informatică:
   I.    Realizarea managementului site-urilor WEB,  sistemelor de operare a calculatoarelor
  II.   Furnizarea facilităţilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport
Art.6. Proba de specialitate constă în:
(a) probă practică: realizarea practică pe calculator a cerinţelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
            (i) un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
            (ii) un subiect de Programare
(iii) un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilităţi de tehnoredactare, calcul
       tabelar  sau prezentări PowerPoint.
(b) proiect: prezentarea şi motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate şi în echipă (2 - 3 elevi) în funcţie de complexitatea proiectului.

 

III. Comisiile de examinare
Art.7. (1) Coordonarea examenului de atestare a competenţelor  profesionale pentru absolvenţii claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică se asigură de Comisia Naţională de Evaluare şi Certificare care se constituie anual şi funcţionează în Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării.
(2) Organizarea şi desfăşurarea examenului sunt coordonate de Comisia Judeţeană/municipiului Bucureşti, constituită anual în următoarea componenţă:

 1. preşedinte – inspector şcolar general adjunct;
 2. vicepreşedinte – inspectorul şcolar de specialitate;
 3. secretar - cadru didactic de specialitate.

Componenţa nominală a comisiei se aprobă anual, până la 15 decembrie, prin decizia inspectorului şcolar general.
Art.8. Comisia Judeţeană/municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

 1. organizează, coordonează şi răspunde de desfăşurarea examenului de atestare a competenţelor  profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
 2. analizează propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ de constituire a comisiilor de examinare de la nivelul acestora, avizează componenţa acestora şi le înaintează inspectorului şcolar general pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel puţin 10 zile înainte de data examenului;
 3. controlează modul de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor  profesionale  la nivelul unităţilor de învăţământ;
 4. primeşte de la comisiile din unităţile de învăţământ rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea examenului (Anexa);
 5. analizează, pe baza rapoartelor transmise de unităţile de învăţământ modul de organizare şi desfăşurare a examenului, întocmeşte şi transmite Direcţiei Generale Educaţie Timpurie Şcoli Performanţă şi Programe din Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării în termen de 15 zile de la afişarea rezultatelor, raportul cu privire la rezultatele examenului (Anexa).

Art.9. (1) Comisiile de examinare din unităţile de învăţământ au următoarea componenţă:

  1. preşedinte – directorul, directorul adjunct (fără drept de notare);
  2. vicepreşedinte – metodist al ISJ/ISMB sau profesor de specialitate având cel puţin gradul II,  din afara unităţii şcolare (fără drept de notare);
  3. secretar – responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din unitatea şcolară respectivă (fără drept de notare);
  4. membri – doi profesori de specialitate, de regulă din aceeaşi unitate şcolară în care învaţă elevii, cu drept de notare.

Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protecţie a muncii.
(2) O comisie de examinare la nivelul unităţii de învăţământ se constituie pentru un număr de maximum  90 de candidaţi (de regulă trei clase).
(3) În cazul unui număr mai mare de candidaţi se pot constitui  subcomisii în cadrul aceleaşi comisii. Pentru fiecare subcomisie se numesc câte doi membri cu drept de notare.

Art.10. Comisiile de examinare din unităţile de învăţământ au următoarele atribuţii:

 1. întocmesc graficul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea probei şi îl afişează cu cel puţin două zile înainte de începerea acesteia;
 2. pregătesc documentaţia tehnică, sălile, aparatele, echipamentele şi asigură condiţiile normale de desfăşurare a probei;
 3. stabilesc criteriile de evaluare pentru lucrările practice;
 4. organizează şi efectuează examinarea, evaluarea şi notarea candidaţilor;
 5. afişează rezultatele probelor în fiecare zi, la sfârşitul etapei;
 6. înaintează Comisiei Judeţene/municipiului Bucureşti, în termen de trei zile de la încheierea examenului, un raport asupra modului de desfăşurare a examenului, care să conţină şi propuneri cu privire la optimizarea desfăşurării examenului pentru obţinerea atestatului;
 7. în cadrul comisiei de examinare preşedintele şi vicepreşedintele monitorizează examenul şi urmăresc respectarea metodologiei de examen.

IV. Organizarea şi desfăşurarea probei pentru obţinerea atestatului
Art.11.
(1) Examenul se desfăşoară în perioada 1 – 30 mai. Comisia de examen din fiecare unitate şcolară va elabora graficul propriu de desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale.
(2) Pentru cazuri speciale (cazuri medicale, participarea la loturi naţionale, etc.) semnalate de Comisia de Examinare Comisiei Judeţene/municipiului Bucureşti, până la 30 mai, Comisia Judeţeană/municipiului Bucureşti propune o comisie de examinare, numită prin decizia inspectorului general, care să evalueze candidaţii respectivi până la data de 10 iunie, într-un centru unic la nivel judeţului/municipiului Bucureşti.
(3) Graficul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea probelor cuprinde:
(a)perioada pentru înscrierea candidaţilor şi depunerea proiectelor (cu 10 zile înainte de data desfăşurării examenului);
(b)programarea pe zile şi ore a candidaţilor, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) şi specializări;
(4) Proba de specialitate se desfăşoară în afara orelor de curs. Proba de specialitate se susţine în cabinete sau laboratoare de specialitate, în unităţile şcolare liceale.
Art.12.
(1) Stabilirea subiectelor pentru proba practică  se face la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, în Consiliul Consultativ al disciplinei şi sunt avizate de inspectorul de specialitate.  Subiectele se transmit către licee până la 15 ianuarie.
(2) În ziua şi la ora anunţate prin grafic, fiecare candidat va extrage biletul pentru proba practică, va aborda practic subiectele, apoi va prezenta în faţa comisiei proiectul corespunzător instruirii profesionale şi ştiinţifice.
(3) Catedra de specialitate din fiecare liceu elaborează şi afişează, până la sfârşitul lunii decembrie a anului şcolar în curs, listele cu teme pentru proiect(produs soft). La selectarea temelor se va ţine seama de aspectele fundamentale prevăzute în programa şcolară  şi se va urmări, în mod special, latura practic-aplicativă a domeniului. Temele proiectelor practice vor fi astfel stabilite încât sa aibă grade de complexitate aproximativ egale.
(4) Stabilirea temelor pentru realizarea produsului soft şi alegerea acestora de către candidaţi, sub semnătură, se face la nivelul unităţii de învăţământ, până la data de 15 ianuarie.
(5) Elevii elaborează / pregătesc lucrările sub îndrumarea profesorilor care predau la clasă. Acestea vor fi depuse la secretariatul unităţii de învăţământ şi înregistrate până la data de 1 mai. Proiectul va fi însoţit de un referat cu privire la proiectul depus de candidat, întocmit de profesorul îndrumător şi finalizat cu admis/respins.
Art.13. Durata probei de specialitate trebuie să fie de maximum  2 ore.
(a) proba practică maximum 90 minute/candidat. Membrii comisiei evaluează lucrările respective şi acordă o notă fiecărui candidat, pentru fiecare subiect în parte;
(b) Susţinerea proiectului maximum  30 minute/candidat Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăşi un timp.

V. Evaluarea probei
Art.14.
(1) Proba de specialitate va fi evaluată separat de cei doi membri ai comisiei, stabiliţi conform Art.9;
(2) La proba practică, nota acordată de către fiecare evaluator va fi calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la cele trei subiecte din biletul extras în ziua probei. Nota finală pentru proba practică se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală pentru proba practică  trebuie să fie minim 6(şase) pentru promovarea examenului;
(3) La prezentarea şi motivarea proiectului fiecare evaluator va acorda câte o notă conform criteriilor stabilite de comisia de examinare. Nota finală pentru proiect se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală pentru proiect trebuie să fie minim 7(şapte) pentru promovarea examenului;
(4) În situaţia în care diferenţa dintre notele acordate de membrii comisiei, la oricare dintre probe, este mai mare de un punct, vicepreşedintele va stabili nota finală, prin reevaluarea probei.
Art.15. Media finală este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale pe fiecare probă. Examenul se consideră promovat dacă media finală este cel puţin 7(şapte). 

VI. Dispoziţii finale
Art.16. Nu se admit contestaţii la nici una dintre probe.
Art.17. (1) În cazul promovării examenului de atestare a competenţelor profesionale candidatul primeşte un atestat.
(2) Atestatul se eliberează de secretariatul liceului, în care a fost susţinut examenul, după promovarea de către candidat a clasei a XII-a.
(3) În cazul nepromovării clasei a XII-a examenul de atestat susţinut şi promovat îşi pierde valabilitatea.
Art.20. Eliberarea atestatului nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.
Art.21. Documentele de examen (inclusiv proiectele elevilor) se supun reglementărilor de arhivare în vigoare.